KIK Cieszyn

Z Kroniki: rok 1981


6 lipca

W auli Parafii św. Magdaleny w Cieszynie odbyło się zebranie członków - założycieli Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku - Białej, Oddział w Cieszynie. W zebraniu uczestniczyli księża: Andrzej Rdest, Józef Przybyła (w zastępstwie ks. prał. Waltera Wrzoła), Józef Danch, przedstawiciele Zarządu KIK z Bielska - Białej: mgr inż. Zdzisław Greffling i mgr Janina Królikowska oraz członkowie - założyciele. Zebranie prowadził mgr Tadeusz Styrnalski.
Przemówienie na temat zadań klubów inteligencji katolickiej wygłosił mgr inż. Z. Greffling.

  Do tymczasowego zarządu wybrano:
  lek. med. Tadeusza Niwińskiego /prezes/
  mgr inż. Romana Kozubskiego /z-ca prezesa/
  mgr Tadeusza Styrnalskiego /sekretarz/
  Marię Szopę /z-ca sekretarza/
  lek. med. Barbarę Piotrowską /skarbnik/
  oraz mgr inż. Karola Brannego, Alojzego Klossa, dra Edmunda Rosnera i Józefa Szwandę.

Ks. dziekan A. Rdest wysunął wniosek mianowania ks. Józefa Dancha kapelanem Klubu.

11 sierpnia

Delegacja Tymczasowego Zarządu KIK w Cieszynie w składzie: ks. kapelan Józef Danch, lek. Tadeusz Niwiński, Tadeusz Styrnalski i Józef Szwanda została przyjęta przez ks biskupa ordynariusza dr Herberta Bednorza. Ksiądz biskup został poinformowany o założeniu KIK'u w Cieszynie i zaproszony na uroczystość inauguracji. Otrzymał również list uzasadniający potrzebę utworzenia klubu /tekst listu w załączeniu/.


List do ks. biskupa ordynariusza dr Herberta Bednorza dotyczący założenia KIK-u w Cieszynie

Klub Inteligencji Katolickiej
w Bielsku-Białej
Oddział w Cieszynie
Cieszyn, dn. 11 XII 1981 r.
J. E.
Ksiądz Biskup Ordynariusz
Dr Herbert Bednorz

W kręgach inteligencji cieszyńskiej już od dawna dojrzewała myśl powołania klubu, który przez pracę intelektualną i moralną w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, pogłębiałby chrześcijańską świadomość swoich członków. Jednak dopiero wydarzenia sierpniowe 1980 r. rozszerzyły ramy wolności osobistej obywateli PRL, a styczniowy strajk na Podbeskidziu pomógł w założeniu KIK-u w Bielsku-Białej, którego statut 6 lipca 1981 r., w obecności członków Zarządu Wojewódzkiego KIK-u w Bielsku-Białej, powołano zarząd oddziału KIK-u w Cieszynie, którego tymczasowa siedziba mieści się w parafii św. M. Magaleny. Kapelanem klubu został ks. Józef Danch. Podkreślić należy ogromne zainteresowanie, a zarazem zaangażowanie się w pracę klubu ks. ks. proboszczów pozostałych parafii Cieszyna, a więc parafii św. Jerzego, św. Elżbiety, Imienia NMP.

Stwierdzić należy, iż wakacyjny okres urlopowy nie sprzyja właściwej pracy klubowej, a w szczególności na odcinku naboru członków. Za pocieszające zjawisko uznać należy fakt, że na zebranie założycielskie przybyło kilkadziesiąt osób. Z sondażu społecznego przeprowadzonego przez członków zarądu klubu wśród kręgów zainteresowanych tą katolicko - społeczną inicjatywą sądzić należy, że po okresie urlopowym liczba członków klubu wzrośnie poważnie.

W związku z powyższym inaugurację działalności klubu przewidujemy na pierwszą połowę października 1981 r. i mamy wielką prośbę, a zarazem nadzieję, iż Ksiądz Biskup Ordynariusz zaszczyci ją swoją obecnością. Będzie to niewątpliwie wielkie wydarzenie dla klubu, ale zarazem dla całego, żyjącego przecież w diasporze wyznaniowej Cieszyna.

Jeszcze raz ponawiamy naszą prośbę o przybycie na inaugurację Ks. Biskupa Ordynariusza, którą to prośbę przedstawiliśmy w czasie osobistego spotkania członków zarządu klubu z Ks. Biskupem w Katowicach dnia 11 VIII 81 r.

Szczęść Boże!

W imieniu członków klubu i zarządu
podpisali
T. Niwiński i T. Styrnalski

2 października

Zgodnie ze zwyczajem Klubów Inteligencji Katolickiej zainaugurowano pierwszopiątkowe msze św. w kościele
p.w. św. Krzyża. Msze św. odprawiał ksiądz kapelan Józef Danch, który w homiliach interpretował Skład Apostolski.

18 października

W kościele p.w. Marii Magdaleny odbyła się uroczysta inauguracja działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Cieszynie. O godz. 1500 mszę św. odprawił kapelan klubu - ksiądz proboszcz Józef Danch. Homilię wygłosił ksiądz Karol Tomala /tekst w załączeniu/. Uroczystość uświetnił występ chóru parafii św. Jerzego w Cieszynie. W mszy św. uczestniczyło kilkaset wiernych z całego Dekanatu Cieszyńskiego.

Po mszy św. w auli parafii św. Marii Magdaleny odbyło się uroczyste inauguracyjne spotksnie. Prelekcje wygłosili: ks. rektor dr Bogusław Steczek SJ z Czechowic - Dziedzic oraz prezes KIK-u krakowskiego Anfrzej Potocki.
Spotkanie rozpoczęto pieśnią: "Przybądź Duchu Stworzycielu", a zakończono hymnem "My chcemy Boga".

W przeddzień inauguracji /piątek 16.X.81/ w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbył się wieczór poetycki. Wiersze ks. Jana Twardowskiego recytowała aktorka Maja Komorowska.
Organizatorem wieczoru był ZSMP.

24 października

Zarząd Oddziału KIK w Cieszynie zaakceptował powołanie Sekcji Nauczycielskiej i wyznaczył kol. Józefa Swakonia do realizowania przedstawionego przez Niego programu działalności Sekcji.

11 listopada

Sekcja Nauczycielska podjęła pracę w zakresie udzielania korepetycji z języka polskiego i matematyki.
Udzielano je w jednej z sal udostępnionych przez Cieszyńskie Centrum Kultury.

17 listopada

Spotkanie J.E. księdza biskupa dr Herberta Bednorza z rozszerzonym Zarządem KIK w Cieszynie. Spotkanie odbyło się u S.S. Boromeuszek.

"Głos Ziemi Cieszyńskiej" 1981 nr 3 (1059), s.1:

Powstał Klub Inteligencji Katolickiej

Od dnia 6 lipca br. działa w Cieszynie Oddział Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku - Białej - pierwszy w województwie. Po nim powstały podobne oddziały w Oświęcimiu i w Żywcu.

Cieszyński Oddział KIK liczy 50 członków. Prezesem został lek. med. Tadeusz Niwiński. W najbliższą niedzielę, dnia 18 bm. o godz. 15, Klub zainauguruje regularną działalność mszą w kościele p.w. św. Marii Magdaleny oraz wykładem.


Powrót